De grønne områder

Rudersdal består af mange små bysamfund. Hvert bysamfund har sin egen sjæl og identitet. Det ser vi som en styrke, og denne særegenhed skal respekteres.

En udvikling af Rudersdal Kommune præget af en gennemtænkt og velordnet anvendelse af givne arealressourcer, er en konservativ hjertesag. Vi lægger megen vægt på kvaliteten af vores by- og naturmiljø og ser kommune- og lokalplanlægningen som et vigtigt redskab til at sikre denne kvalitet.

Vi skal passe på vores miljø – vores natur – og tænke på de klimapåvirkninger, vi selv er herrer over. Vi er privilegerede ved at bo i et område, der fra naturens side har alle de kvaliteter, vi kan ønske. Disse kvaliteter skal bevares. En fast grænse mellem land og by, hvad der ligger i byzone, og hvad der ligger i landzone, hvad der er skov, og hvad der henligger som åbent areal, er meget vigtig.

Vi konservative ser derfor en opgave i at sikre, at borgere og virksomheder får nogle rimelige udfoldelsesrammer. Planlægningen skal sikre vores fælles interesser, men borgernes frihed til at bygge og bo, som de finder rigtigt, skal ikke kvæles i kommunal detailregulering og smagsdommeri. Der skal være plads til fornyelse af arkitekturen inden for de afstukne rammer, for selv i værdifulde kulturmiljøer må der være et vist frirum for den enkelte. Dog under skyldig respekt for helheden og det enkelte bysamfundsunikke udtryk.

Generelt for kommunen kan man sige, at det er begrænset med tæt bebyggelse. Det er vi glade for. Vi er tilhængere af, at der er krav om store grundstørrelser, fordi det sikrer det grønne præg og giver plads og rum i boligområderne. Af samme årsag er vi også skeptiske overfor fortætning ”i højden”, altså at der må bygges i flere etager i områder, der ellers er karakteriseret af et-plans-huse med høj rejsning.

Helt grundlæggende er det vores holdning, at byudviklingen skal tage hensyn til vores grønne områder. Vi vil ikke inddrage fredede arealer eller landzone til bolig- eller større erhvervsformål. Mindre liberale erhverv kan være i orden, men det vil bygge på en konkret vurdering fra gang til gang. Vi står vagt om den private ejendomsret.

Derfor vil vi:

  • Altid stå for en konkret, hurtig og fleksibel sagsbehandling i byggesager
  • Sikre bevarelsen af de enkelte områdes unikke udtryk
  • Skepsis overfor byfortætning
  • Nægte at inddrage fredede arealer og landzone til bolig eller større erhvervsformål