Den næste generation

Som konservativ er den næste generation utrolig vigtig. Undersøgelser viser, at Rudersdals unge er Danmarks dygtigste – og det skal de fortsat være. Det er vores helt klare ambition, at skoleeleverne i Rudersdal bliver de dygtigste i Skandinavien. Det vil vi gøre ved at optimere skolernes fysiske forhold, således at den nyeste undervisningsteknologi er til rådighed for lærerne.

Vi vil arbejde for, at lærere i Rudersdal skal bruge deres forberedelsestid på skolerne, for vi tror på, at det vil fremme den faglige diskussion lærerne imellem og fremme miljøet på skolen som arbejdsplads og læringssted. Det vil desuden give eleverne mulighed for at spørge lærerne til råds i lektiecafeer, hvis de har udfordringer med hjemmeopgaver. Vi har nogle dygtige lærere i Rudersdal, og det skal vi fortsat have.

Derfor vil vi styrke efteruddannelse af kommunens lærere ved at tilbyde kurser og studieophold internationalt. Vi ser meget gerne et mere systematisk samarbejde med kommunens britiske samarbejdspartnere. Vi vil også meget gerne tage imod britiske lærere på studieophold på skolerne.

Ganske enkelt skal det være attraktivt for den dygtige lærer at arbejde i og for Rudersdal. Det er konservativ politik, at læreruddannelsen skal være en universitetsuddannelse. Det vil vi naturligvis gennem kommunens kanaler forsøge at presse på for, at den bliver.

Vi vil bevare traditionelle klasser, da de er grundlaget for udviklingen af sociale kompetencer. Men vi vil i enkelte fag opfordre til øget niveaudeling og undervisningsdifferentiering. En elev, der er dygtig til dansk, kan have udfordringer i matematik og omvendt. Vi vil have, at den enkelte elev mødes på sit niveau og udfordres dagligt.

Valgfag må aldrig blive fritimer eller ”mindre vigtige” timer. Valgfagstimerne skal bruges aktivt til at styrke fagligheden og til at sætte ind med en ekstra indsats, hvor der er behov for dette for den enkelte elev. Valg af valgfag skal sættes i system og vælges i dialog mellem forældre, elev og skolen, således at den enkelte elev bruger sine valgfagstimer optimalt.

Vi er tilhængere af flere undervisningstimer, men vi er imod tvungen heldagsskole. Vi tror på, at det er vigtigt med tid til fritidsaktiviteter og familieliv, og det er ikke alene antallet af skoletimer, der er interessant, det er mindst lige så meget indholdet af timerne. Det skal ikke være den enkelte skoles udbud af fritidsaktiviteter, der skal bestemme, hvilken sport eller interesse børnene skal dyrke. Det er en beslutning, der hører til i familien. Derfor er vi modstandere af tvungen heldagsskole.

Vi lever i en stadig mindre verden, og sprog- og kulturkendskab vil kun blive vigtigere i fremtiden. Vi vil derfor meget gerne oprette en international folkeskolelinje.

Der er i øjeblikket stor ledighed blandt lærere. Derfor ser vi ingen grund til at bruge uudannede vikarer, som f.eks. nyudklækkede studenter. Vores børn skal konstant mødes af høj faglighed. Høj faglighed tror vi skaber respekt for skolen og det at lære.

Det er vigtigt at flette de lokale uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv sammen. Det er vigtigt at åbne elevernes øjne for, hvordan de, ude i virkeligheden, kan bruge det, de lærer i klasselokalet. Teori og praksis skal ganske enkelt kombineres. Innovation og iværksætteri er for os af største betydning – og derfor vil vi have det som en del af undervisningen for folkeskolens ældste klasser.

Vi tror på et øget samarbejde mellem skolerne, institutionerne, idrætsforeningerne, ungdomsskolen og de lokalhistoriske foreninger omkring vores børn. Det kan ske ved, at dygtige trænere kommer og præsentere eleverne for idrætsgrene, de måske ikke kender så meget til i idrætsundervisningen, lektiehjælp på ungdomsskolen eller, at en repræsentant fra en af kommunens lokalhistoriske foreninger kommer som en del af historieundervisningen og fortæller om lokalområdets historie. Skolerne skal blive bedre til systematisk at inddrage frivillige kræfter og ressourcer som støtte for læreren i undervisningen. Faglighed og engagement tror vi er positivt smittende.

Vi vil aldrig gå på kompromis med skolernes faglighed. Når det er sagt, så har nærhed også betydning, især når det kommer til børn og unge. Det at gå i skole i sit lokalområde, selv at kunne cykle derhen samt at vennerne bor i nærheden, har stor betydning. Nærhed understøtter det enkelte barn og har positiv indflydelse på læringsparatheden. Derfor betyder nærhedsprincippet også mere for os desto yngre børnene er, da det giver tryghed.

Lokale vuggestuer og børnehaver er vigtige, og derfor arbejder vi vedvarende for et fleksibelt udbud. Der omfatter forskellige typer institutioner.

Vi vil have gennemført en kvalitets- og brugervurdering af skolerne og institutionerne og af, hvorfor de vælges til og fra. Det er vigtigt for os at sætte hurtigt ind, hvis der er udfordringer eller inspirationsmuligheder.

Afskaffelsen af lukkeloven gør, at der for nogle forældre i endnu højere grad end tidligere er brug for fleksible åbningstider i vuggestuerne og børnehaverne. Derfor er vi også tilhængere af, at en af Rudersdals institutioner omdannes til en døgnåben vuggestue og børnehave. Dette kan evt. gøres i samarbejde med en af vores nabokommuner. Dog skal det ikke være sådan, at det enkelte barn er i institution længere tid end tilfældet er i dag. Vi mener nemlig, at det er i familien at opdragelsen af barnet hører hjemme – ikke på institutionen.

Derfor vil vi:

  • Styrke skolen, således at elever i Rudersdal bliver Skandinaviens dygtigste
  • Målrettet rekruttere de bedste lærere
  • Sikre niveaudeling og undervisningsdifferentiering
  • Sikre størst muligt udbytte af valgfagstimer
  • Danne et vikarteam af uddannede lærere
  • Sikre nærhed – men aldrig på bekostning af faglighed
  • Danne en døgnåben vuggestue/børnehave