VEDTÆGTER

for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal Kommune Rudersdal Konservative Vælgerforening

§ 1

Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti Rudersdal Kommune, i daglig tale Konservative i Rudersdal. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Vælgerforeningen er tilsluttet Det Konservative Folkeparti.

 

§ 2

Vælgerforeningen har til formål

• at være samlingssted for konservative vælgere

• igennem sit arbejde at medvirke til udformningen og formidlingen af partiets politik

• at forestå udbredelsen af konservative holdninger

• at fremme debatten om konservativ politik blandt medlemmer og vælgere

 

Vælgerforeningen må ikke arbejde i modstrid med Det Konservative Folkepartis idé og virke.

 

§ 3

Vælgerforeningen varetager det konservative arbejde i kommunen.

Vælgerforeningen skal opstille konservative kandidater til kommunalvalget i foreningens hjemkommune. Opstillingen, der foregår på en generalforsamling, skal ske på én konservativ liste.

Vælgerforeningen skal sammen med kredsens øvrige vælgerforeninger opstille en konservativ

Folketingskandidat.

 

Vælgerforeningen skal indstille en eller flere lokale kandidater til regionsvalget.

 

§ 4

Enhver borger, der tilslutter sig partiets program og vedkender sig Det Konservative Folkepartis idé og politik, kan optages som medlem af vælgerforeningen. Intet medlem kan samtidig være medlem af et andet politisk parti.

 

Ved indmeldelsen modtager medlemmet et eksemplar af vælgerforeningens vedtægter eller henvises til, hvor de kan findes elektronisk.

 

Medlemskab af vælgerforeningen gælder automatisk som medlemskab af Det Konservative

Folkeparti.

 

Det enkelte medlem registreres i vælgerforeningen og partisekretariatet med navn, adresse og eventuel e-mail adresse. Er der oplyst en e-mail adresse, sker indkaldelser til møder, generalforsamlinger etc. normalt pr. mail. Det påhviler medlemmet at give vælgerforeningen eller partisekretariatet besked om ændret adresse og/eller mail.

 

Såfremt et medlem flytter, skal bestyrelsen give partisekretariatet besked om medlemmets nye adresse, så medlemskabet kan overføres til den konservative vælgerforening i tilflytterkommunen. Såfremt det pågældende medlem ønsker at fortsætte sit medlemskab i vælgerforeningen, påhviler det medlemmet selv at give partisekretariatet besked herom, og det fortsatte medlemskab skal godkendes af Det Konservative Folkepartis partisekretariat, jf. § 24, stk. 2, i partiets vedtægter.  

 

§ 5

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. For unge under uddannelse, medlemmer af partiets ungdomsorganisationer og pensionister kan kontingentet nedsættes, ligesom der kan ydes rabat for ægtefæller/samlevende. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

§ 6

 

Generalforsamlingen er vælgerforeningens højeste myndighed. Bestyrelsen indkalder hertil  

ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 2 ugers varsel med angivelse af

dagsorden.

 

Stemmeret har fremmødte medlemmer, der har betalt det sidst opkrævede kontingent, og hvis medlemskab har varet mindst 1 måned.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten. Dog kan mindst 10 tilstedeværende medlemmer forlange skriftlig afstemning.

 

§ 7

 

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar måned. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling.

5. Indkomne forslag

6. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik

7. Valg af formand

8. Valg af næstformand

9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1., 2. og 3. suppleant for disse. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for to år ad gangen.

10. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis

organisation § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse

11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse

12. Politisk drøftelse

13. Eventuelt

 

For de under punkt 10 nævnte valg gælder, at delegerede og suppleanter vælges i nummerfølge, således at suppleant nr. 1, 2, 3 osv. overgår til delegeretpladser i den udstrækning, dette måtte blive aktuelt efter folketingsvalg, ligesom sidstvalgte delegeret overgår til henholdsvis 1., 2. og 3. o.s.v. suppleantpladser, såfremt dette bliver påkrævet.

 

Som delegeret kan vælges medlemmer af foreningen, der har betalt det sidst opkrævede kontingent, og såfremt medlemmet på tidspunktet for Landsrådets afholdelse har været

medlem i mindst 1 måned.

 

Forslag, der ønskes bragt til afstemning under indkomne forslag, skal være formanden i

hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 8

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det ønskeligt. Den skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer eller mindst 25 % af vælgerforeningens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom med angivelse af forhandlingens genstand. En sådan generalforsamling skal indkaldes med 2 ugers varsel til afholdelse senest 3 uger efter, at anmodningen er tilstillet formanden.

 

 

§ 9

 

Generalforsamlingen opstiller de konservative kandidater til kommunalvalg. Kandidaterne skal

være medlem af partiet, erklære sig enig i partiets program og tilslutte sig partiets politik.

 

Intet medlem af Det Konservative Folkeparti må opstille på anden liste, hvis der findes en konservativ liste.

 

På en generalforsamling, hvor opstilling af kandidater til kommunalvalg finder sted, har, ud over

de i § 6 anførte, tillige de af ungdomsorganisationernes medlemmer, som har valgret og er

opført på valglisten i vælgerforeningens område, stemmeret under vedkommende punkt på

dagsordenen; dog er det en betingelse, at de har været medlemmer af ungdomsforeningen i

mindst 1 måned, ligesom det sidst forfaldne kontingent til ungdomsforeningen skal være

betalt.

 

Hvis formanden vælges som kandidat til kommunalvalget, fratræder denne automatisk som

formand, og næstformanden overtager formandsposten frem til næste generalforsamling. Den

afgåede formand kan fortsætte i bestyrelsen.

 

§ 10

 

[Såfremt storkredsen, jf. vedtægterne for Det Konservative Folkepartis organisation § 21, stk.

2, har valgt opstillingsmodel 2 opstiller] På et fælles opstillingsmøde for alle medlemmer i opstillingskredsen opstiller generalforsamlingen sammen med kredsens øvrige vælgerforeninger den eller de konservative kandidater til Folketinget, jf. § 3. !!! (OBS den lidt anderledes formulering)

 

Der kan opstilles det antal kandidater, som der er opstillingskredse i kommunen, dog skal der opstilles en kandidat i hver opstillingskreds. Kandidaterne kan opstille i flere opstillingskredse i samme storkreds. Storkredsbestyrelsen fastsætter i hver storkreds de nærmere regler herfor. Opstillingen skal ske senest 18 måneder efter afholdelse af folketingsvalg på en generalforsamling, hvor alle vælgerforeningens medlemmer har tale-, møde- og stemmeret. Opstillingen skal først bekræftes efter afholdelse af folketingsvalg, eller når bestyrelsen (en af bestyrelserne) beslutter dette.

 

Hvis kredsen bliver ledig, skal der afholdes generalforsamling med opstilling senest 6 måneder efter, at kredsen er blevet ledig.

 

 Kandidaterne skal være medlemmer af partiet og erklære, at de støtter partiets program og tilslutter sig partiets politik.

 

På en generalforsamling, hvor opstilling af kandidater til folketingsvalg finder sted, har, ud over

de i § 6 anførte, tillige de af ungdomsorganisationernes medlemmer, som har valgret og er

opført på valglisten i vælgerforeningens område, stemmeret under vedkommende punkt på

dagsordenen; dog er det en betingelse, at de har været medlemmer af ungdomsforeningen i

mindst 1 måned, ligesom det sidst forfaldne kontingent til ungdomsforeningen skal være

betalt.

 

§ 11

 

[Såfremt storkredsen, jf. vedtægterne for Det Konservative Folkepartis organisation § 21, stk.

2, har valgt opstillingsmodel 2 nedsætter] Bestyrelsen nedsætter et kampagneudvalg for hver opstillet folketingskandidat. Kampagneudvalget har til opgave at tilrettelægge og gennemføre folketingskandidatens kampagne. Bestyrelserne for vælgerforeningerne i kredsen udpeger i enighed og efter indstilling fra de respektive folketingskandidater en kampagneleder for hver opstillet kandidat. [OBS lidt anden formulering]

 

Vælgerforeningens bestyrelse har ansvaret for budget, regnskab og revision af udgifterne til kampagneudvalgets arbejde.

 

Afgår folketingskandidaten, ophører kampagneudvalget automatisk.

 

§ 12

 

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i vælgerforeningen. Den består – foruden af formanden, næstformanden og de på generalforsamlingen valgte medlemmer – af formanden for Konservativ Ungdom og formanden for Konservative Studerende. Bestyrelsen kan supplere sig med formanden for kvindekredsen i kommunen.

 

Det gælder for de tre sidstnævnte, at bestyrelsen kan kræve, at der i stedet for formanden

skal udpeges en lokalt bosiddende repræsentant, hvis formanden ikke bor i kommunen.

 

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde med en kasserer, sekretær, medlemsansvarlig og webmaster. Desuden vælger bestyrelsen en repræsentant til storkredsbestyrelsen af sin midte.

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

I tilfælde af vakance indtræder suppleanterne i rækkefølge.

 

Sekretæren udarbejder referat af bestyrelsesmøderne.

 

 

§ 13

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

De på generalforsamlingen valgte revisorer udfører kritisk revision af årsregnskabet og af regnskabsførelsen.

 

Bestyrelsen har ansvaret for vælgerforeningens økonomi og regnskab.

 

Vælgerforeningen tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af formanden sammen med næstformanden eller den økonomiansvarlige.

 

Baseret på vælgerforeningernes medlemstal opkræves et kontingent til partiet. Kontingentets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen og opkræves af partisekretariatet i forbindelse med opkrævningen af medlemskontingentet.